คริสตจักรยอลลีนที่มีความประทับใจของนมัสการ

นิมิตของคริสตจักรยอลลีนเป็นการที่ทำให้เปลี่ยนแปลงเป็นคริสเตียนที่แท้จริง และฟื้นขึ้นมาพระประสงค์ของการทรงสร้างในพระเจ้าโดยนมัสการที่บริสุทธ์ การเลี้ยงที่ดี งานอภีบาล และ การสั่งสอน

ชุมชนนมัสการที่มีความประทับใจของการนมัสการที่บริสุทธ์

คริสตจักรยอลลีนมีความประทับใจที่พบกับพระเจ้าทางความเป็นมนุษย์โดยนมัสการที่บริสุทธ์ ทำให้สมาชิกรับพระคุณของพระวิญญาณ ความสามารถของชีวิตที่ถูกเทโดยนมัสการ และสามารถชัยชนะโลกที่มืดดำเนินชีวิตได้

ชุมชนของความจริงที่มีการประกาศข่าวประเสริฐที่ชัดเจน

คริสตจักรยอลลีนมีคำสั่งสอนความจริงกับการข่าวประเสริฐที่บริสุทธ์ เป็นชุมชนของความจริงที่เชื่อมต่อ เพื่อวิญญาณจิตหลายคนพบกับพระเจ้าทางความเป็นมนุษย์

ชุมชนที่มีการรับใช้ที่อบอุ่น

คริสตจักรยอลลีนมีพระทัยของพระเจ้าต่อพวกแกะที่หลงไปโดยไม่มีผู้เลี้ยง เป็นชุมชนของความรักที่เปลี่ยนแปลงโลก โดยปฏิบัติการดูแลและการรับใช้อย่างพระเจ้า

ชุมชนของการสั่งสอนที่ตั้งความเชื่อที่แท้จริง

คริสตจักรยอลลีนเลี้ยงทหารฝ่ายวิญญาณที่เข้มแข็ง คริสเตียนที่แท้จริง โดยการเลี้ยงดูที่แท้จริง
เป็นชุมชนของการสั่งสอนที่ตั้งสมาชิกทุกคนเป็นคริสเตียนที่มีความเชื่อที่แท้จริง ทำให้เป็นคนที่ชอบพระทัยพระเจ้า และเกิดผลที่บริสุทธ์ของพระวิญญาณบริสุทธ์

ชุมชนมิชชั่นที่มีภารกิจที่ลุกไหม้

คริสตจักรยอลลีนมีภารกิจที่ลุกไหม้ต่อวิญญาณจิตที่อยู่นอกคริสตจักร
เป็นชุมชนมิชชั่นที่นำวิญญาณจิตหลายคนมาสู่อกของพระเจ้า ซึ่งใกล้ตายในความบาป โดยความรักของพระเจ้า